لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Graceful Family (Elegant Family / Wooahan Ga / 우아한 가)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2019
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English 우아한 가~Graceful.Family.E01-E16.END-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 1 - 16 END [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 우아한 가~Elegant.Family.E01-E16.END-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 1 - 16 END [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 우아한 가.Graceful.Family.E16.END.191017-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 16 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:45:49/50. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E16 720p NEXT 2.24GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf16 
English 우아한 가.Graceful.Family.E15.191016-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 15 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:13:17. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E15 720p NEXT 1.56GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf15 
English 우아한 가.Graceful.Family.E14.191010-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 14 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:07:08. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E14 720p NEXT 1.42GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf14 
English 우아한 가.Graceful.Family.E13.191009-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 13 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:15:27. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E13 720p NEXT 1.61GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf13 
English 우아한 가.Graceful.Family.E12.191003-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 12 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:10:00. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E12 720p NEXT 1.49GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf12 
English 우아한 가.Graceful.Family.E11.191002-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 11 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:18:19. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E11 720p NEXT 1.66GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf11 
English 우아한 가.Graceful.Family.E10.190926-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 9 & 10 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:18:09 & 01:15:24. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E09 720p NEXT 1.66GB & E10 720p 1.59GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/gf09 & gf10 
English 우아한 가.Graceful.Family.E10.190926.H265.720p-Unknown-ODK   RuoXi
Ep. 10 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for video with runtime > 01:15:22/23. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT 
English 우아한 가.Graceful.Family.E09.190925-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 9 & 10 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:18:09 & 01:15:24. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E09 720p NEXT 1.66GB & E10 720p 1.59GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/gf09 & gf10 
English 우아한 가.Graceful.Family.E09.190925.H265.720p-Unknown-ODK   RuoXi
Ep. 9 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for video with runtime > 01:18:07. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT 
English 우아한 가.Graceful.Family.E08.190919-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 8 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:06:12. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E08 720p NEXT 1.41GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf08 
English 우아한 가.Graceful.Family.E08.190919.HDTV.H264.720p-Unknown-ODK   RuoXi
Ep. 8 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for video with runtime > 01:06:10. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT 
English 우아한 가.Graceful.Family.E07.190918-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 7 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:14:47. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E07 720p NEXT 1.59GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf07next  
English 우아한 가.Graceful.Family.E07.190918.HDTV.H264.720p-Unknown-ODK   RuoXi
Ep. 7 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for video with runtime > 01:14:44. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT 
English 우아한 가.Graceful.Family.E06.190905-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 6 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:16:05/06. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E06 720p NEXT 1.62GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf06 
English 우아한 가.Graceful.Family.E06.190905.H265.720p-Unknown-ODK   RuoXi
Ep. 6 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for video with runtime > 01:16:04. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT 
English 우아한 가.Graceful.Family.E05.190904-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 5 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:13:23. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E05 720p NEXT 1.55GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf05 
English 우아한 가.Graceful.Family.E05.190904.HDTV.H264.720p-Unknown-ODK   RuoXi
Ep. 5 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for video with runtime > 01:13:21/22. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT 
English 우아한 가.Graceful.Family.E04.190829-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 4 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:05:16. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E04 720p NEXT 1.38GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf04 
English 우아한 가.Graceful.Family.E03.190828-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 3 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:07:44. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E03 720p NEXT 1.42GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf03 
English 우아한 가.Graceful.Family.E02.190822-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 1 & 2 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:17:21 & 01:07:21. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E01 720p NEXT 1.64GB & E02 720p NEXT 1.43GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/gf01 & http://idsly.bid/gf02 
English 우아한 가.Graceful.Family.E01.190821-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 1 & 2 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:17:21 & 01:07:21. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E01 720p NEXT 1.64GB & E02 720p NEXT 1.43GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/gf01 & http://idsly.bid/gf02 
English 우아한 가.Graceful Family.E04.NEXT.ODK   SULTAN_KHILAF
 
English 우아한 가.Graceful Family.E04.NEXT.K-Plus Asia   SULTAN_KHILAF
 
English 우아한 가.Graceful Family.E03.NEXT.ODK   SULTAN_KHILAF
 
English 우아한 가.Graceful Family.E03.NEXT.K-Plus Asia   SULTAN_KHILAF
 
English 우아한 가.Graceful Family.E02.NEXT   SULTAN_KHILAF
Do not leave out the credit if you're using this resync ver or translate into other languages! 
English 우아한 가.Graceful Family.E01.NEXT   SULTAN_KHILAF
Do not leave out the credit if you're using this resync ver or translate into other languages! 
English 우아한 가.Elegant.Family.E16.END.191017-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 16 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:45:49/50. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E16 720p NEXT 2.24GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf16 
English 우아한 가.Elegant.Family.E15.191016-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 15 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:13:17. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E15 720p NEXT 1.56GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf15 
English 우아한 가.Elegant.Family.E14.191010-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 14 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:07:08. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E14 720p NEXT 1.42GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf14 
English 우아한 가.Elegant.Family.E13.191009-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 13 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:15:27. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E13 720p NEXT 1.61GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf13 
English 우아한 가.Elegant.Family.E12.191003-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 12 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:10:00. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E12 720p NEXT 1.49GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf12 
English 우아한 가.Elegant.Family.E11.191002-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 11 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:18:19. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E11 720p NEXT 1.66GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf11 
English 우아한 가.Elegant.Family.E10.190926-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 9 & 10 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:18:09 & 01:15:24. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E09 720p NEXT 1.66GB & E10 720p 1.59GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/gf09 & gf10 
English 우아한 가.Elegant.Family.E10.190926.H265.720p-Unknown-ODK   RuoXi
Ep. 10 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for video with runtime > 01:15:22/23. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT 
English 우아한 가.Elegant.Family.E09.190925-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 9 & 10 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:18:09 & 01:15:24. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E09 720p NEXT 1.66GB & E10 720p 1.59GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/gf09 & gf10 
English 우아한 가.Elegant.Family.E09.190925.H265.720p-Unknown-ODK   RuoXi
Ep. 9 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for video with runtime > 01:18:07. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT 
English 우아한 가.Elegant.Family.E08.190919-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 8 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:06:12. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E08 720p NEXT 1.41GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf08 
English 우아한 가.Elegant.Family.E08.190919.HDTV.H264.720p-Unknown-ODK   RuoXi
Ep. 8 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for video with runtime > 01:06:10. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT 
English 우아한 가.Elegant.Family.E07.190918-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 7 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:14:47. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E07 720p NEXT 1.59GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf07next  
English 우아한 가.Elegant.Family.E07.190918.HDTV.H264.720p-Unknown-ODK   RuoXi
Ep. 7 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for video with runtime > 01:14:44. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT 
English 우아한 가.Elegant.Family.E06.190905-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 6 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:16:05/06. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E06 720p NEXT 1.62GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf06 
English 우아한 가.Elegant.Family.E06.190905.H265.720p-Unknown-ODK   RuoXi
Ep. 6 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for video with runtime > 01:16:04. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT 
English 우아한 가.Elegant.Family.E05.190904-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 5 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:13:23. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E05 720p NEXT 1.55GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf05 
English 우아한 가.Elegant.Family.E05.190904.HDTV.H264.720p-Unknown-ODK   RuoXi
Ep. 5 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for video with runtime > 01:13:21/22. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT 
English 우아한 가.Elegant.Family.E04.190829-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 4 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:05:16. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E04 720p NEXT 1.38GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf04 
English 우아한 가.Elegant.Family.E03.190828-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 3 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:07:44. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E03 720p NEXT 1.42GB drive Sharer download link > http://idsly.bid/gf03 
English 우아한 가.Elegant.Family.E02.190822-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 1 & 2 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:17:21 & 01:07:21. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E01 720p NEXT 1.64GB & E02 720p NEXT 1.43GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/gf01 & http://idsly.bid/gf02 
English 우아한 가.Elegant.Family.E01.190821-NEXT-ODK   RuoXi
Ep. 1 & 2 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:17:21 & 01:07:21. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Dear Translators, DO NOT REMOVE THE SUBTITLE'S RIPPER CREDIT. Note : E01 720p NEXT 1.64GB & E02 720p NEXT 1.43GB Gdrive Sharer download link > http://idsly.bid/gf01 & http://idsly.bid/gf02 
English Graceful.Family.S01E03.190828.1080p-NEXT   dsubs
ODK Version 
English Graceful.Family.E14.191010-NEXT-ODK   BinUmar
 
English Graceful.Family.E14.191010-NEXT-ODK   BinUmar
 
English Graceful.Family.E13.191009-NEXT-ODK   BinUmar
 
English Graceful.Family.E11.Viki   Joshwa3
Ep11 [Viki Version] 
English Graceful.Family.E11 And 12   BinUmar
 
English Graceful.Family.E10.Viki   Joshwa3
Ep10 [Viki Version] 
English Graceful.Family.E09.Viki   Joshwa3
Ep09 [Viki Version] 
English Graceful.Family.E08.Viki   Joshwa3
Ep08 [Viki Version] 
English Graceful.Family.E07.Viki   Joshwa3
Ep07 [Viki Version] 
English Graceful.Family.E06.Viki   Joshwa3
Ep06 [Viki Version] 
English Graceful.Family.E06.190905-NEXT-ODK   BinUmar
Not mine just upload it 
English Graceful.Family.E06.190905.720p-NEXT-ODK   ayamefan13
[OnDemandKorea Ver.] Ep 5-6 | Fixed common errors.  
English Graceful.Family.E05.Viki   Joshwa3
Ep05 [Viki Version] 
English Graceful.Family.E05.190904-NEXT-ODK   BinUmar
Credit 
English Graceful.Family.E05.190904.720p-NEXT-ODK   ayamefan13
[OnDemandKorea Ver.] Ep 5-6 | Fixed common errors.  
English Graceful.Family.E04.Viki   Joshwa3
Ep04 [Viki Version] 
English Graceful.Family.E04.190829.720p-NEXT-ODK   ayamefan13
[OnDemandKorea Ver.] Ep 3-4 | Fixed common errors. 
English Graceful.Family.E03.Viki   Joshwa3
Ep03 [Viki Version] 
English Graceful.Family.E03.190828-NEXT-ODK   BinUmar
 
English Graceful.Family.E03.190828.720p-NEXT-ODK   ayamefan13
[OnDemandKorea Ver.] Ep 3-4 | Fixed common errors. 
English Graceful.Family.E02.Viki   Joshwa3
Ep02 [Viki Version] 
English Graceful.Family.E02.190822.720p-NEXT-ODK   ayamefan13
[OnDemandKorea Ver.] Ep 1-2 | Fixed common errors.  
English Graceful.Family.E01-16.190821-NEXT-ODK(Complete Series)   BinUmar
Ep.01-16 [OnDemandKorea Ver.]. Synced for complete series of Mp4,Web,http://idsly.bid/gf11 
English Graceful.Family.E01.Viki   Joshwa3
Ep01 [Viki Version] 
English Graceful.Family.E01.190821.720p-NEXT-ODK   ayamefan13
[OnDemandKorea Ver.] Ep 1-2 | Fixed common errors.  
Farsi/Persian Graceful Family E16 END   Pouria_Key
مترجم کره پدیا @korepedia  
Farsi/Persian Graceful Family E15   Pouria_Key
مترجم کره پدیا @korepedia (زیرنویس هماهنگ سازی شده است) 
Farsi/Persian Graceful Family E14   Pouria_Key
مترجم کره پدیا @korepedia  
Farsi/Persian Graceful Family E13   Pouria_Key
مترجم کره پدیا @korepedia  
Farsi/Persian Graceful Family E12   Pouria_Key
مترجم کره پدیا @korepedia  
Farsi/Persian Graceful Family E11   Pouria_Key
مترجم کره پدیا @korepedia  
Farsi/Persian Graceful Family E10.   Pouria_Key
مترجم کره پدیا @korepedia  
Farsi/Persian Graceful Family E09   Pouria_Key
مترجم کره پدیا @korepedia  
Farsi/Persian Graceful Family E08   Pouria_Key
مترجم کره پدیا @korepedia  
Farsi/Persian Graceful Family E07   Pouria_Key
مترجم کره پدیا @korepedia  
Farsi/Persian Graceful Family E06   Pouria_Key
مترجم کره پدیا @korepedia  
Farsi/Persian Graceful Family E05   Pouria_Key
مترجم کره پدیا @korepedia  
Farsi/Persian Graceful Family E03-04   Pouria_Key
مترجم کره پدیا @korepedia 
Farsi/Persian Graceful Family E02   korepedia
Graceful Family E01 
Farsi/Persian Graceful Family E01   korepedia
Graceful Family E01 korepedia 
Farsi/Persian Graceful Family - Elegant Family - ALL Episode HDTV-WebDL   Pouria_Key
مترجم کره پدیا @korepedia تمامی زیرنویس ها در یک فایل 
French Graceful.Family.S01E09.190925.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Graceful.Family.S01E08.190919.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Graceful.Family.S01E07.190918.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Graceful.Family.S01E06.190905.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Graceful.Family.S01E05.190904.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Graceful.Family.S01E04.190829.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Graceful.Family.S01E03.190828.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Graceful.Family.S01E02.190822.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Graceful.Family.S01E01.190821.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
Indonesian 우-우아한 가.Graceful.Family.E16END.191003-NEXT.ANP   Cembil
Ending yang tragis 
Indonesian 우-우아한 가.Graceful.Family.E15.191003-NEXT.ANP   Cembil
Episode 15 makin seru! 
Indonesian 우-우아한 가.Graceful.Family.E13.191003-NEXT.ANP   Cembil
Semoga Suka. [Annipanca] 
Indonesian 우아한 가.Graceful.Family.E16.END.191017-NEXT   Redsnow_Jjang
Manual Translate from OnDemandKorea || Terima kasih bagi yang sudah setia memakai sub ini dari awal sampai akhir, meskipun telat update. 감사합니다 ♡ 
Indonesian 우아한 가.Graceful.Family.E15.191016-NEXT   Redsnow_Jjang
Manual Translate from OnDemandKorea 
Indonesian 우아한 가.Graceful.Family.E14.191010-NEXT   Redsnow_Jjang
Manual Translate from OnDemandKorea 
Indonesian 우아한 가.Graceful.Family.E13.191009-NEXT   Redsnow_Jjang
Manual Translate from OnDemandKorea 
Indonesian 우아한 가.Graceful.Family.E12.191003-NEXT   Redsnow_Jjang
Manual Translate from OnDemandKorea 
Indonesian 우아한 가.Graceful.Family.E11.191002-NEXT   Redsnow_Jjang
Manual Translate from OnDemandKorea 
Indonesian 우아한 가.Graceful.Family.E10.190926-NEXT   Redsnow_Jjang
Manual Translate OnDemandKorea 
Indonesian 우아한 가.Graceful.Family.E10   Anonymous
Cucunguk microsistem 
Indonesian 우아한 가.Graceful.Family.E09.190925-NEXT   Redsnow_Jjang
Manual Translate Sub by OnDemandKorea 
Indonesian 우아한 가.Graceful.Family.E08.190919-NEXT   Redsnow_Jjang
Manual Translate by OnDemadKorea 
Indonesian 우아한 가.Graceful.Family.E07.190918-NEXT   Redsnow_Jjang
Manual Translate by OnDemandKorea 
Indonesian 우아한 가.Graceful.Family.E06.190905-NEXT   Redsnow_Jjang
Manual Translate by OnDemandKorea || Minggu depan dramanya libur yaa.. Hari Raya Chuseok (Korean Thanksgiving) || mian jika translate agak berantakan , sorry for typo 
Indonesian 우아한 가.Graceful.Family.E05.190904-NEXT   Redsnow_Jjang
Manual Translate by OnDemandKorea+K-Plus Asia || Maaf telat update, enjoy 
Indonesian 우아한 가.Graceful.Family.E04.190829-NEXT   Redsnow_Jjang
Manual Translate by OnDemandKorea || Maaf lama, banyak line yang kosong, minggu depan mungkin dari sub K-Plus lagi. 
Indonesian 우아한 가.Graceful.Family.E03.190828-NEXT   Redsnow_Jjang
Manual Translate On Demand Korea || sorry for typo || maaf telat, agak kurang enak badan, yg nggak sabar bisa pake sub dr subber lain.  
Indonesian 우아한 가.Graceful.Family.E02.190822-NEXT   Redsnow_Jjang
Manual Translate by K-Plus Asia || sorry for typo etc 
Indonesian 우아한 가.Graceful.Family.E01.190821-NEXT   Redsnow_Jjang
Manual Translate by K-Plus Asia || Maaf jika ada typo 
Indonesian 우아한 가 Graceful Family EP 4   RuoXilit
EP 4 Graceful Family 
Indonesian 목요일 Graceful Family EP 3   RuoXilit
EP 3 Graceful Family https://bit.ly/2LGj6ZF  
Indonesian Graceful.Family.E16.END.191017-NEXT   tha.lotta
Manual translate from OnDemandKorea Terimakasih sudah mendownload subtitle ini 
Indonesian Graceful.Family.E16.191017.540p-NEXT   NaraN
Good bye Suk Hee 😁😁 
Indonesian Graceful.Family.E15.NEXT   NaraN
Bibi Suk hee 
Indonesian Graceful.Family.E14.INDO-NEXT-ODK   untumu
Graceful.Family.E14.INDO-NEXT-ODK 
Indonesian Graceful.Family.E13.INDO-NEXT-ODK   untumu
Graceful.Family.E13.INDO-NEXT-ODK 
Indonesian Graceful.Family.E12.INDO-NEXT-ODK   untumu
Graceful.Family.E12.INDO-NEXT-ODK.Translate.Only 
Indonesian Graceful.Family.11.INDO.OnDemandKorea   untumu
Only Translate Graceful.Family.11.INDO.OnDemandKorea 
Indonesian graceful family indo sub ep.09   kiyowooo
Subtitle oleh OnDemandKorea enjoy it ;) 
Indonesian Graceful Family Episode 14   tha.lotta
Translated from OnDemandkorea 
Indonesian Graceful Family EP 16 END   translate_mbah_goog
EP 16 END 
Indonesian Graceful Family EP 15   translate_mbah_goog
EP 15 
Indonesian Episode 7   Rametuk_27
Translate under 24 hours 
Indonesian Episode 11   Anonymous
Cucunguk_microba 
Italian EP07-08   Crosszeria
tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui https://dramaday.net/ oppure https://kordramas.com/  
Italian EP05-06   Crosszeria
è tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui https://dramaday.net/ oppure https://kordramas.com/  
Italian 03-04   Crosszeria
è tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie e per i download delle RAW potete scaricare da qui https://dramaday.net/ oppure https://kordramas.com/  
Italian 01-02   Crosszeria
è tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie e per i download delle RAW potete scaricare da qui https://dramaday.net/ oppure https://kordramas.com/ 
Malay 우아한 가.Graceful.Family.E10.NEXT-K-Plus.Asia   King_2
Sarikata dari K-Plus Asia. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 우아한 가.Graceful.Family.E09.NEXT-K-Plus.Asia   King_2
Sarikata dari K-Plus Asia. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 우아한 가.Graceful.Family.E08.NEXT-K-Plus.Asia   King_2
Sarikata dari K-Plus Asia. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 우아한 가.Graceful.Family.E07.NEXT-K-Plus.Asia   King_2
Sarikata dari K-Plus Asia. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 우아한 가.Graceful.Family.E06.NEXT-K-Plus.Asia   King_2
Sarikata dari K-Plus Asia. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 우아한 가.Graceful.Family.E05.NEXT-K-Plus.Asia   King_2
Sarikata dari K-Plus Asia. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 우아한 가.Graceful.Family.E04.NEXT-K-Plus.Asia   King_2
Sarikata dari K-Plus Asia. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 (Thank you to Yuri4ever for this subtitle) 
Malay 우아한 가.Graceful.Family.E03.NEXT-K-Plus.Asia   King_2
Sarikata dari K-Plus Asia. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 (Thank you to Yuri4ever for this subtitle) 
Malay 우아한 가.Graceful.Family.E02.NEXT-K-Plus.Asia   King_2
Sarikata dari K-Plus Asia. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 (Thank you to Yuri4ever for this subtitle) 
Malay 우아한 가.Graceful.Family.E01.NEXT-K-Plus.Asia   King_2
Sarikata dari K-Plus Asia. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 (Thank you to Yuri4ever for this subtitle) 
Malay Graceful.Family. Episode 12.540p-NEXT   yongki_yuza
Gracefull family episode 12 
Portuguese Graceful.Family.E16   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela equipe Segredo Gracioso. Prestigie a equipe. Por favor avalie a legenda e deixe comentários. 
Portuguese Graceful.Family.E15   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela equipe Segredo Gracioso. Prestigie a equipe. Por favor avalie a legenda e deixe comentários. 
Portuguese Graceful.Family.E14   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela equipe Segredo Gracioso. Prestigie a equipe. Por favor avalie a legenda e deixe comentários. 
Portuguese Graceful.Family.E13   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela equipe Segredo Gracioso. Prestigie a equipe. Por favor avalie a legenda e deixe comentários. 
Portuguese Graceful.Family.E01-12   BRmmp
[VIKI] [Pacotão] Tradução feita pela equipe Segredo Gracioso. Prestigie a equipe. Por favor avalie a legenda e deixe comentários. 
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E16.END.191017-NEXT   JoeruKyuden
Ep.16 END "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido y editado del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. Nota: E16 720p NEXT 2.24GB enlace de descarga > http://idsly.bid/gf16 
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E15.191016-NEXT   JoeruKyuden
Ep.15 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido y editado del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. Nota: E15 720p NEXT 1.56GB Link de descarga > http://idsly.bid/gf15 
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E14.191010-NEXT   JoeruKyuden
Ep.14 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E13.191009-NEXT   JoeruKyuden
Ep.13 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E12.191003-NEXT   JoeruKyuden
Ep.12 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E11.191002-NEXT   JoeruKyuden
Ep.11 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E10.190926-NEXT   JoeruKyuden
Ep.10 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E10.190926.H265.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.10 "Graceful Family". Sincronizado para.H265.720p, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E09.190925-NEXT   JoeruKyuden
Ep.9 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E09.190925.H265.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.9 "Graceful Family". Sincronizado para.H265.720p, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E08.190919-NEXT   JoeruKyuden
Ep.8 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E08.190919.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.8 "Graceful Family". Sincronizado para-HDTV.H264.720p, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E07.190918-NEXT   JoeruKyuden
Ep.7 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. 
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E07.190918.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.7 "Graceful Family". Sincronizado para-HDTV.H264.720p, Sub español, Traducido del inglés. 
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E06.190905-NEXT   JoeruKyuden
Ep.6 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. El episodio 7 saldrá al aire el 18 de septiembre por el Día de Acción de Gracias coreano. 
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E06.190905.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.6 "Graceful Family". Sincronizado para-H264.720p, Sub español , Traducido del inglés. El episodio 7 saldrá al aire el 18 de septiembre por el Día de Acción de Gracias coreano. 
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E05.190904-NEXT   JoeruKyuden
Ep.5 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. 
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E05.190904.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.5 "Graceful Family". Sincronizado para-HDTV.H264.720p, Sub español , Traducido del inglés. 
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E04.190829-NEXT   JoeruKyuden
Ep.4 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. 
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E03.190828-NEXT   JoeruKyuden
Ep.3 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. 
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E02.190822-NEXT   JoeruKyuden
Ep.2 "Graceful Family". Sub español , Traducido del inglés. No estoy seguro si es para la versión de NEXT o HDTV.H264.720p. Este es link del torrent para la verción que yo tengo: https://www.torrentbe.com/bbs/board.php?bo_table=kr_drama&wr_id=70498  
Spanish 우아한 가.Graceful.Family.E01.190821-NEXT   JoeruKyuden
Ep.1 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. 
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E16.END.191017-NEXT   JoeruKyuden
Ep.16 END "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido y editado del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. Nota: E16 720p NEXT 2.24GB enlace de descarga > http://idsly.bid/gf16 
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E15.191016-NEXT   JoeruKyuden
Ep.15 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido y editado del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. Nota: E15 720p NEXT 1.56GB Link de descarga > http://idsly.bid/gf15 
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E14.191010-NEXT   JoeruKyuden
Ep.14 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E13.191009-NEXT   JoeruKyuden
Ep.13 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E12.191003-NEXT   JoeruKyuden
Ep.12 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E11.191002-NEXT   JoeruKyuden
Ep.11 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E10.190926-NEXT   JoeruKyuden
Ep.10 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E10.190926.H265.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.10 "Graceful Family". Sincronizado para.H265.720p, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E09.190925-NEXT   JoeruKyuden
Ep.9 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E09.190925.H265.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.9 "Graceful Family". Sincronizado para.H265.720p, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E08.190919-NEXT   JoeruKyuden
Ep.8 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E08.190919.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.8 "Graceful Family". Sincronizado para-HDTV.H264.720p, Sub español, Traducido del inglés. Por favor no quiten los creditos si utilizan estos subtítulos en algún otro lugar. Gracias. 
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E07.190918-NEXT   JoeruKyuden
Ep.7 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. 
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E07.190918.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.7 "Graceful Family". Sincronizado para-HDTV.H264.720p, Sub español, Traducido del inglés. 
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E06.190905-NEXT   JoeruKyuden
Ep.6 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. El episodio 7 saldrá al aire el 18 de septiembre por el Día de Acción de Gracias coreano. 
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E06.190905.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.6 "Graceful Family". Sincronizado para-H264.720p, Sub español , Traducido del inglés. El episodio 7 saldrá al aire el 18 de septiembre por el Día de Acción de Gracias coreano. 
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E05.190904-NEXT   JoeruKyuden
Ep.5 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. 
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E05.190904.HDTV.H264.720p-Unknown   JoeruKyuden
Ep.5 "Graceful Family". Sincronizado para-HDTV.H264.720p, Sub español , Traducido del inglés. 
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E04.190829-NEXT   JoeruKyuden
Ep.4 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. 
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E03.190828-NEXT   JoeruKyuden
Ep.3 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. 
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E02.190822-NEXT   JoeruKyuden
Ep.2 "Graceful Family". Sub español , Traducido del inglés. No estoy seguro si es para la versión de NEXT o HDTV.H264.720p. Este es link del torrent para la verción que yo tengo: https://www.torrentbe.com/bbs/board.php?bo_table=kr_drama&wr_id=70498  
Spanish 우아한 가.Elegant.Family.E01.190821-NEXT   JoeruKyuden
Ep.1 "Graceful Family". Sincronizado para-NEXT, Sub español , Traducido del inglés. 

Subtitles rated bad

Indonesian Episode 12   Anonymous
Cucunguk_microba